Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gmina Miasto Szczecin - Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Stanisława Grońskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.sp74.szczecin.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część umieszczonych na stronie internetowych zdjęć oraz materiałów multimedialnych nie posiada przypisanego tekstu alternatywnego. Wynika to głównie z umieszczenia znacznej ilości zdjęć oraz materiałów graficznych przed wejściem w życie wymogów wynikających z Ustawy. Filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu oraz mogą zawierać elementy graficzne, szybko zmieniające się tła będące zagrożeniem dla osób z epilepsją.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Niektóre zamieszczone treści publikowane są w postaci graficznej z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania. Część dokumentów PDF, Word, nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Niezależnie od tego, Szkoła zapewnia dostęp do takich treści w sposób alternatywny.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2022-03-28
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena prowadzona przez podmiot publiczny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2022-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu oraz udostępnienia informacji niedostępnej za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Agata Majewska
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
majewskaa@sp74.szczecin.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
91 4631 791 wew. 47

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego, ul.Seledynowa 50, 70-781 Szczecin tel. 91 4631 791 fax: 91 4630 675 e-mail: sp74@miasto.szczecin.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2007-02-19
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2022-03-28
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.achecks.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
tel. 91 4631791 fax: 91 4630 675 e-mail: sp74@miasto.szczecin.pl
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie im. Stanisława Grońskiego przy ul. Seledynowej 50 można dojechać autobusem linii nr B, 65, 66, 77, 97. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów.  Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Szczecinie znajduje się na stronie https:// www.zditm.szczecin.pl Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania. Opis ogólny budynku przy ul. Seledynowej 50 Budynek: Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie, ul.Seledynowa 50, kod 70-781 miejscowość Szczecin. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Seledynowej (główne wejście szkoły) oraz od ulicy Kolorowych Domów (od strony obiektu sportowego). Do wejścia od ulicy Seledynowej i Kolorowych Domów prowadzą schody i podjazd dla niepełnosprawnych. Wejście od ul.Kolorowych Domów  jest zabezpieczone bramką. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia z wykorzystaniem dwóch schodołazów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze od ul.Kolorowych Domów (od strony obiektu sportowego). W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
nie dotyczy
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
nie dotyczy
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: